Thêm kích thước ảnh tùy chọn vào WordPress Media Library

Khi bạn upload ảnh lên WordPress nó sẽ tự động tạo ra nhiều ảnh với các kích thước khác nhau được WordPress đăng ký sẵn, tuy nhiên đó là chưa phải tất cả những gì bạn cần, bạn sẽ cần thêm các kích thước ảnh tùy chọn khác để phù hợp với hơn với trang…

Read more...